เข้าสู่ระบบ

การประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าฝ่าย ทุกฝ่ายในสังกัดฯ ครั้งที่ 7/2565

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล (ชั้น 4) นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายก อบจ.สตูล เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าฝ่าย ทุกฝ่ายในสังกัดฯ ครั้งที่ 7/2565 มีเรื่องเพื่อทราบในที่ประชุมดังนี้
1. เรื่อง การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
(กองเจ้าหน้าที่)
2. เรื่อง ระเบียบ/หนังสือสั่งการ/เรื่องหารือของส่วนราชการในสังกัดฯ
3. เรื่อง การรายงานการรับ-จ่ายเงิน/ตารางรายรับและข้อมูลเงินงบประมาณคงเหลือที่
4.เรื่อง การติดตามโครงการดำเนินงานตามรายไตรมาส (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
5. เรื่อง รายงานโครงการตกค้างของปีก่อนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ (กองพัสดุและทรัพย์สิน)
6. เรื่อง ถังไฟเบอร์กลาส (กองพัสดุและทรัพย์สิน)
//ทั้งนี้เพื่อเป็นการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ของแต่ละกองฝ่าย และรายงานแผนการดำเนินงานให้ที่ประชุมได้รับทราบ และปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน//
……………………………………………………………
Cr. ข้อมูลสำนักงานเลขานุการฯ
งานประชาสัมพันธ์ อบจ.สตูล
ติดตามหัวข้อนี้
แจ้งเตือนเมื่อ
guest
0 ความคิดเห็น
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x