Click Here
Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

เข้าร่วมนำเสนอผลงานโครงการสำคัญของ อปท.ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 ด้านการบริหารจัดการช่วยเหลือประชาชน

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสตูล (หลังใหม่) นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายก อบจ.สตูล มอบหมายให้นางนลธพรรณ สังฆโต หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม และนางสาวพิริยานันท์ ช่อคง นักสงคมสงเคราะห์ชำนาญการ เข้าร่วมนำเสนอผลงานโครงการสำคัญของ อปท.ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 ด้านการบริหารจัดการช่วยเหลือประชาชน โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2565 ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาคัดเลือกให้องค์กรบริหารส่วนจังหวัดสตูลและเทศบาลตำบลกำแพงเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2565 จังหวัดสตูล เพื่อนำเสนอในระดับประเทศต่อไป

Leave a Comment