Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

ึจัดประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสตูล ครั้งที่ 7/2565

ประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสตูล ครั้งที่ 7/2565
…………………………………………………..
วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุม อบจ.สตูล ชั้น 4 กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.สตูล จัดประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสตูล ครั้งที่ 7/2565 โดยมีนายศักดา วิทยาศิริกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานในที่ประชุม
………………………………………………………
Cr กองการเจ้าหน้าที่

Leave a Comment