Click Here
Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

ขอเชิญเข้าฟังการประชุมสภา อบจ.สตูล

ขอเชิญเข้าฟังการประชุมสภา อบจ.สตูล

นายก อบจ.สตูล แถลนโยบายต่อสภา อบจ.สตูล  ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564

เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภา อบจ.สตูล ชั้น 5

Leave a Comment