เข้าสู่ระบบ

ระชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน และประชาชน ในการจัดการของเสียอันตรายและน้ำเสียจากชุมชนฯ (2มี.ค.64)

 

วันที่ 2 มีนาคม 2564 อบจ.สตูล โดยฝ่ายบรรเทาสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม กองช่าง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน และประชาชน ในการจัดการของเสียอันตรายและน้ำเสียจากชุมชน ภายใต้ “โครงการจัดกรรมกรรมรณรงค์เครือข่าย Green City” เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลสารสนเทศการท่องเที่ยว อบจ.สตูล
……………………….
โดยมุ่งเน้น การทำงานร่วมกันกับ อปท. หน่วยงานราชการและเครือข่ายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดสตูล
…………………
ซึ่งการทำงานดังกล่าว คาดว่าจังหวัดสตูล จะสามารถยกระดับสู่การเป็นชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมเมืองยั่งยืนโดยใช้หลักปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการขยะมูลฝอย ปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม เกิดการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ และเครือข่ายฯ
………………..
โดยครั้งนี้ เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ร่วมกับเครือข่ายฯ ซึ่ง นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายก อบจ.สตูล พร้อมคณะผู้บริหารเข้าร่วมรับฟังและเสริมสร้างนโยบายการทำงาน ให้เข้าสู่วิสัยทัศน์ที่วางไว้ เพื่อมุ่งเน้นให้ “สตูล เมืองแห่งความสุข”
ติดตามหัวข้อนี้
แจ้งเตือนเมื่อ
guest
0 ความคิดเห็น
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x