Click Here
Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

โครงการอบรมการจัดซื้อจัดจ้าง หลักสูตร “การเพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหารการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและแนวทางการป้องกันการทุจริต (7เม.ย.64)

วันที่ 7 เมษายน 2564 กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หลักสูตร “การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและแนวทางการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล **** นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายก อบจ.สตูล เป็นประธานในพิธีเปิด และนายอดินันท์ ปากบารา รอง นายกฯ อบจ.สตูล เป็นผู้กล่าวรายงาน
ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลจัดโครงกรฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
หลักสูตร”การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและแนวทางการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการบริหารการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นการป้องกันการทุจริตมีให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกระทำความผิดและสามารถแก้ไขปัญหา จากการปฏิบัติงานหรือดำเนินการอีกระดับหนึ่งมีให้เกิดข้อผิดพลาด

Leave a Comment