Click Here
Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

ตรียมความพร้อมรับการประเมินรางวัลบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เตรียมความพร้อมรับการประเมินรางวัลบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
****************************
วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุม อบจ.สตูล ชั้น 4
นายก อบจ.สตูล ปลัด อบจ.ฯ รองปลัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่ายและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจ ประเมินผลงานในรอบสุดท้าย การประเมินรางวัลองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่
(องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง)
ประเภทโดดเด่น ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ข้อมูล ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัด
Cr.ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดฯ
งาน ปชส.อบจ.สตูล

Leave a Comment