Click Here
Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศไม่ประจำทาง พร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง ๑๐ ที่นั่ง จำนวน ๕ วัน จำนวน ๔ คัน ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๑ ธ.ค. ๒๕๖๖ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มทักษะในกาปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Leave a Comment