Click Here
Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

ปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวง สต.ถ.1-0099 สายบ้านทุ่งวิมาน – บ้านควนขัน กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00 – 1.50 เมตร ระยะทางรวม 1,800.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 16,184 ตารางเมตร อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

อ่านประกาศ

Leave a Comment