ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

นางนุตเราะห์ ชัยยะวิริยะ

นักบริหารงานศึกษา ระดับกลาง

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

1

งานควบคุมดูแลและสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

2

งานการพิจารณาจัดตั้งหรือยุบสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

3

งานส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการศึกษาและสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

4

งานสำรวจเด็กที่มีอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับให้เข้าเรียนตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ

5

งานสนับสนุน ส่งเสริมงานกิจกรรมนักเรียนของสถานศึกษา

6

งานจัดทำรายงานการศึกษาและสถิติข้อมูลต่างๆ

7
งานส่งเสริมประเพณีศาสนาและวัฒนธรรม
8

งานส่งเสริมการกีฬา

9
งานส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน
10
งานเกี่ยวกับห้องสมุดประชาชน
11
งานเกี่ยวกับแผนและวิชาการศึกษา
12

งานเกี่ยวกับนิเทศและประกันคุณภาพการศึกษา

13
งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร
14
งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
15
งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

ภาพกิจกรรมกองการศึกษาฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์กองการศึกษาฯ

The current query has no posts. Please make sure you have published items matching your query.