เข้าสู่ระบบ


นางนุตเราะห์ ชัยยะวิริยะ
นักบริหารงานการศึกษา ระดับกลาง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
          (1) งานการศึกษานอกระบบและส่งเสริมอาชีพ

                – ประสานการจัดการศึกษาผู้ใหญ่สายสามัญและอาชีพ
                – ส่งเสริมการจัดศูนย์การเรียนชุมชนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และส่งเสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยแก่ประชาชน
                – ส่งเสริมการจัดห้องสมุด ที่อ่านหนังสือ-พิมพ์หรือศูนย์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
                – การจัดกิจกรรมกลุ่มสนใจเพื่อให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว
          (2) งานประเพณี ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
               – จัดกิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม ศีลธรรม
               – จัดงานประเพณีและส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีและศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น
               – จัดกิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและประชาสัมพันธ์ให้แพร่หลาย
               – รวบรวมข้อมูล ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น เพื่อการอนุรักษ์และศึกษาค้นคว้า
               – งานธุรการ งานสารบรรณ
               – งานการเจ้าหน้าที่
               – งานโบราณสถาน โบราณวัตถุ
         (3) งานส่งเสริมกีฬาและสันทนาการ
         (4) งานกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน
              – จัดกิจกรรมส่งเสริมกีฬาและสันทนาการ
              – จัดตั้งศูนย์เยาวชน สนามกีฬาหรือลานกีฬาเพื่อเป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมของเด็กและเยาวชน
              – จัด / สนับสนุน การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ แก่เด็กและเยาวชน

              – จัดชมรม หรือกลุ่มกีฬาตลอดจนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ เพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้พัฒนาทักษะและหลีกเลี่ยงยาเสพติด
         (5) งานห้องสมุดประชาชน
              – บริหารจัดการห้องสมุดประชาชน
              – พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้บริการความรู้หลากหลายแก่ประชาชน
              – ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย ถ่ายทอดความรู้และบริการเอกสารสิ่งตีพิมพ์เพื่อประโยชน์ของประชาชน
         (6) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

ภาพกิจกรรมกองการศึกษาฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์กองการศึกษาฯ