เข้าสู่ระบบ

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

-

นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง

กองการเจ้าหน้าที่

งานเกี่ยวกับวิเคราะห์นโยบายและแผนของ อบจ.

2

งานเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ตามระเบียบคณะรัฐมนตรีกำหนด

3

งานคณะกรรมการพัฒนา อบจ.และคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนา อบจ.

4

งานจัดระบบศูนย์ข้อมูลการพัฒนา อบจ.และจังหวัด

5
งานประสานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น/จังหวัด
6

งานเกี่ยวกับการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม/ชั่วคราว

7
งานการขออนุมัติดำเนินการตามข้อบัญญัติ อบจ.
8
งานเกี่ยวกับโอนงบประมาณรายจ่าย
9

งานเกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

10

งานการตรวจติดตามการดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

11
งานตรวจติดตามการดำเนินการโครงการเงินอุดหนุน
12

งานเกี่ยวกับข้อมูลสาระสนเทศ

13
งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

ข่าวประชาสัมพันธ์กองการเจ้าหน้าที่

ภาพกิจกรรมกองการเจ้าหน้าที่

ข่าวประชาสัมพันธ์กองการเจ้าหน้าที่

เอกสารดาวน์โหลด

ไฟล์ทดสอบ

ไฟล์ทดสอบ2

ไฟล์ทดสอบ3

EnglishChinese (Simplified)MalayThai