Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ
S__6430727

นางสาวปัทมกร  เจียรติ้ว 
หัวหน้าฝ่ายสงเสริมและพัฒนาบุคลากร  รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

กองการเจ้าหน้าที่

1) งานวิเคราะห์การวางแผนอัตราก าลัง
2) งานจัดตั้งส่วนราชการและการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ
3) งานการกำหนดตำแหน่งและการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง
4) งานการสรรหาเกี่ยวกับการสอบแข่งขันสอบคัดเลือก การคัดเลือก การย้าย การโอน การรับโอนการคัดเลือกเพื่อรับโอน
5) งานบรรจุและแต่งตั้ง
6) งานการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
7) งานการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการอบจ.ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
8) งานคัดเลือกข้าราชการเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร
9) งานคัดเลือกลูกจ้างประจำให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
10) งานการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครู
11) งานเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วยเข้าสู่ตำแหน่งครู
12) งานจัดทำ ควบคุม ตรวจสอบ แก้ไข บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติและข้อมูลอัตราก าลัง ข้าราชการ อบจ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
13) งานระบบสารสนเทศข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ
14) งานตรวจสอบประวัติและวุฒิการศึกษาของข้าราชการ อบจ. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
15) งานสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง
16) งานการต่อสัญญาจ้างของพนักงานจ้าง
17) งานเกี่ยวกับการออกจากราชการ
18) งานจัดท าบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
19) งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการ
20) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

 

ข่าวประชาสัมพันธ์กองการเจ้าหน้าที่

ภาพกิจกรรมกองการเจ้าหน้าที่

ข่าวประชาสัมพันธ์กองการเจ้าหน้าที่

เอกสารดาวน์โหลด

ไฟล์ทดสอบ

ไฟล์ทดสอบ2

ไฟล์ทดสอบ3