เข้าสู่ระบบ


นางเกษร เกตุแก่น
นักบริหารงานคลัง ระดับกลาง
ผู้อำนวยการกองคลัง

กองคลัง

กองคลัง
     ฝ่ายการเงิน
          (1) งานการรับ การจ่าย การนำส่งเงิน การเก็บรักษา
          (2) งานการเงินและเอกสารทางการเงิน
          (3) งานตรวจสอบใบสำคัญรับเงิน
          (4) งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน
          (5) งานเขียนเช็ค สั่งจ่ายเงิน และควบคุมเช็คที่เบิกจากธนาคาร
          (6) งานรวบรวมใบสำคัญรับเงินเข้าประกอบฎีกาและเก็บรักษาฎีกาที่เบิกจ่ายเงินแล้ว
          (7) งานขออนุมัติเบิกตัดปี ขอขยายเวลาเบิกตัดปี
          (8) งานบำเหน็จ บำนาญข้าราชการ อบจ.และข้าราชการบำนาญ ตำแหน่ง ครู
          (9) งานการรับเงินและเบิกเงินจากคลังจังหวัด
          (10) งานออกหนังสือรับรองการหักภาษีณ ที่จ่ายนำส่งสรรพากร
          (11) งานการจัดสรรเงินต่าง ๆ
          (12) งานการควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
          (13) งานจัดทำแผนการเบิกจ่ายเงิน
          (14) งานศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการบัญชี
          (15) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

    ฝ่ายการบัญชี
          (1) งานการจัดทำบัญชี เงินสดรับ – จ่าย
          (2) งานการจัดทำงบทดลอง
          (3) งานรับจ่ายงบแสดงฐานะทางการเงิน
          (4) งานจัดทำทะเบียนคุมเงินรายรับ – จ่ายงบประมาณ
          (5) งานทะเบียนควบคุมการรับ – จ่ายเงินสะสมรายได้
          (6) งานรับและนำส่งเงินสะสม
          (7) งานกระทบยอดงบประมาณรายจ่าย
          (8) งานรายงานงบประจำเดือน ประจำปีประจำไตรมาส แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด สถิติจังหวัดและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ร้องขอ
          (9) งานจัดสรรเงินรายได้ – จ่าย และอื่น ๆ
          (10) งานตอบข้อซักถาม ข้อเสนอแนะของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน และจังหวัด
          (11) งานการกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
          (12) งานศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับบัญชี
          (13) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

  ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้
          (1) งานจัดเก็บรายได้
          (2) งานเร่งรัดจัดเก็บรายได้
          (3) งานวางแผนการจัดเก็บรายได้และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บรายได้
          (4) งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีรายชื่อสัญญา ผู้เสียภาษีและค่าธรรมเนียมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

ข่าวประชาสัมพันธ์กองคลัง

ภาพกิจกรรมกองคลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์กองคลัง