Click Here
Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ


นางเกษร เกตุแก่น
นักบริหารงานคลัง ระดับกลาง
ผู้อำนวยการกองคลัง

กองคลัง

กองคลัง
     ฝ่ายการเงิน
          (1) งานการรับ การจ่าย การนำส่งเงิน การเก็บรักษา
          (2) งานการเงินและเอกสารทางการเงิน
          (3) งานตรวจสอบใบสำคัญรับเงิน
          (4) งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน
          (5) งานเขียนเช็ค สั่งจ่ายเงิน และควบคุมเช็คที่เบิกจากธนาคาร
          (6) งานรวบรวมใบสำคัญรับเงินเข้าประกอบฎีกาและเก็บรักษาฎีกาที่เบิกจ่ายเงินแล้ว
          (7) งานขออนุมัติเบิกตัดปี ขอขยายเวลาเบิกตัดปี
          (8) งานบำเหน็จ บำนาญข้าราชการ อบจ.และข้าราชการบำนาญ ตำแหน่ง ครู
          (9) งานการรับเงินและเบิกเงินจากคลังจังหวัด
          (10) งานออกหนังสือรับรองการหักภาษีณ ที่จ่ายนำส่งสรรพากร
          (11) งานการจัดสรรเงินต่าง ๆ
          (12) งานการควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
          (13) งานจัดทำแผนการเบิกจ่ายเงิน
          (14) งานศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการบัญชี
          (15) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

    ฝ่ายการบัญชี
          (1) งานการจัดทำบัญชี เงินสดรับ – จ่าย
          (2) งานการจัดทำงบทดลอง
          (3) งานรับจ่ายงบแสดงฐานะทางการเงิน
          (4) งานจัดทำทะเบียนคุมเงินรายรับ – จ่ายงบประมาณ
          (5) งานทะเบียนควบคุมการรับ – จ่ายเงินสะสมรายได้
          (6) งานรับและนำส่งเงินสะสม
          (7) งานกระทบยอดงบประมาณรายจ่าย
          (8) งานรายงานงบประจำเดือน ประจำปีประจำไตรมาส แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด สถิติจังหวัดและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ร้องขอ
          (9) งานจัดสรรเงินรายได้ – จ่าย และอื่น ๆ
          (10) งานตอบข้อซักถาม ข้อเสนอแนะของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน และจังหวัด
          (11) งานการกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
          (12) งานศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับบัญชี
          (13) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

  ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้
          (1) งานจัดเก็บรายได้
          (2) งานเร่งรัดจัดเก็บรายได้
          (3) งานวางแผนการจัดเก็บรายได้และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บรายได้
          (4) งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีรายชื่อสัญญา ผู้เสียภาษีและค่าธรรมเนียมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

ข่าวประชาสัมพันธ์กองคลัง

ภาพกิจกรรมกองคลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์กองคลัง