ผู้อำนวยการกองคลัง

นางเกษร เกตุแก่น
นักบริหารงานคลัง ระดับกลาง

กองคลัง

1

งานการเบิกจ่ายรับนำส่งเก็บรักษาเงินและเอกสารแทนการเงิน

2

งานตรวจสอบใบสำคัญฎีกา

3

งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้างค่าตอบแทนและเงินอื่นๆ

4

งานเบิกจ่ายการขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ

5
งานการจัดสรรเงินต่างๆ
6

งานการควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ

7
งานจัดทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี
8
งานจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน
9

งานจัดทำบัญชีทุกประเภท

10

งานทะเบียนคุมเงินรายได้รายจ่ายทุกประเภท

11
งานตรวจสอบบัญชี
12

งานวิชาการด้านการเงิน การบัญชีและการพัสดุ

13
งานช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการแก่หน่วยงานท้องถิ่น
14
งานจัดทำรายงานต่างๆ ตามคู่มือบัญชี
15
งานจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหาพัสดุ
16
งานซ่อมแซมบำรุงรักษาพัสดุ
17
งานทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน
18
งานควบคุมตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ
19
งานจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์
20
งานจัดเก็บรายได้
21
งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

ข่าวประชาสัมพันธ์กองคลัง

ภาพกิจกรรมกองคลัง

The current query has no posts. Please make sure you have published items matching your query.

ข่าวประชาสัมพันธ์กองคลัง

The current query has no posts. Please make sure you have published items matching your query.