ผู้อำนวยการกองช่าง

นายปราโมทย์ หมาดทิ้ง
นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง

กองช่าง

งานเกี่ยวกับการประชุมสภา อบจ.

งานเกี่ยวกับการประชุมกรรมการต่างๆ

งานจัดระเบียบวาระการประชุมสภา อบจ.

งานจัดทำระเบียบวาระการประชุมกรรมการ

งานจัดทำรายงานการประชุม

งานติดตามผลการปฏิบัติตามมติสภา

งานเกี่ยวกับระเบียบและกฎหมาย
งานเกี่ยวกับการตั้งกระทู้ถาม

งานสิทธิสวัสดิการของสมาชิกสภา อบจ.

งานเลขานุการประธาน/รองประธาน

งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

ข่าวประชาสัมพันธ์กองช่าง

ภาพกิจกรรมกองช่าง

The current query has no posts. Please make sure you have published items matching your query.

ข่าวประชาสัมพันธ์กองช่าง