Click Here
Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ


นายปราโมทย์ หมาดทิ้ง
นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง
ผู้อำนวยการกองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

       ฝ่ายสำรวจและออกแบบ

         1) งานสำรวจ

         2) งานออกแบบและเขียนแบบ       

         3) งานประมาณราคา

         4) งานจัดทำราคากลาง

         5) งานแผนพัฒนา/ข้อบัญญัติ

         6) งานจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรมต่าง ๆ

         7) งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ

         8) งานจัดทำทะเบียนประวัติโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหล่งน้ำ

         9) งานตรวจสอบการก่อสร้าง

       10) งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย

       11) งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง

       12) งานธุรการ งานสารบรรณ

       13) งานควบคุมการก่อสร้างและปรับปรุง(กรณีจ้างเหมา)

       14) งานพัฒนา/ดูแลแหล่งน้ำ

       15) งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการด้านวิศวกรรมต่าง ๆ

       16) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

5.2 ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

         1) งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง

         2) งานจัดทำแผนปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อมบำรุงประจำปี

         3) งานบำรุงรักษาถนน ทางเท้า สะพาน และทางระบายน้ำ

         4) งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการด้านวิศวกรรมต่าง ๆ

         5) งานประมาณราคา และจัดทำราคากลาง

         6) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

       ฝ่ายเครื่องจักรกล

         1) งานจัดทำประวัติ ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล

         2) งานจัดทำทะเบียนประวัติการใช้เครื่องจักรกลและยานพาหนะ

         3) งานแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ

         4) งานช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องจักรกล

         5) งานจัดทำทะเบียนควบคุมการจัดซื้อเก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมัน เชื้อเพลิง

         6) งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการด้านวิศวกรรมต่าง ๆ

         7) งานช่วยเหลือสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

         8) งานช่วยเหลือสนับสนุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

         9) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

       ฝ่ายสาธารณูปโภค

         1) งานติดตั้งซ่อมบำรุงระบบไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณจราจร

         2) งานเกี่ยวกับการประปาและสุขาภิบาล

         3) งานปรับปรุงภูมิทัศน์

         4) งานรักษาความสะอาดทางเดินและที่สาธารณะ

         5) งานสาธารณูปโภค

         6) งานซ่อมบำรุงรักษา อาคาร สิ่งก่อสร้างในความรับผิดชอบ

         7) งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการด้านวิศวกรรมต่าง ๆ

         8) งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง

         9) งานประมาณราคา และจัดทำราคากลาง

       10) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

ข่าวประชาสัมพันธ์กองช่าง

ภาพกิจกรรมกองช่าง

ข่าวประชาสัมพันธ์กองช่าง