เข้าสู่ระบบ


นางกัลยา สันมาแอ
นักบริหารงานคลัง ระดับกลาง
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

กองพัสดุและทรัพย์สิน

1

งานควบคุมดูแลและสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

2

งานการพิจารณาจัดตั้งหรือยุบสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

3

งานส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการศึกษาและสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

4

งานสำรวจเด็กที่มีอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับให้เข้าเรียนตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ

5

งานสนับสนุน ส่งเสริมงานกิจกรรมนักเรียนของสถานศึกษา

6

งานจัดทำรายงานการศึกษาและสถิติข้อมูลต่างๆ

7
งานส่งเสริมประเพณีศาสนาและวัฒนธรรม
8

งานส่งเสริมการกีฬา

9
งานส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน
10
งานเกี่ยวกับห้องสมุดประชาชน
11
งานเกี่ยวกับแผนและวิชาการศึกษา
12

งานเกี่ยวกับนิเทศและประกันคุณภาพการศึกษา

13
งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร
14
งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
15
งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัสดุและทรัพย์สิน

ภาพกิจกรรมกองพัสดุและทรัพย์สิน

ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัสดุและทรัพย์สิน

เอกสารดาวน์โหลด

ไฟล์ทดสอบ

ไฟล์ทดสอบ2

ไฟล์ทดสอบ3

EnglishChinese (Simplified)MalayThai