ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

นางกัลยา สันมาแอ

นักบริหารงานคลัง ระดับกลาง

กองพัสดุและทรัพย์สิน

1

งานควบคุมดูแลและสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

2

งานการพิจารณาจัดตั้งหรือยุบสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

3

งานส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการศึกษาและสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

4

งานสำรวจเด็กที่มีอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับให้เข้าเรียนตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ

5

งานสนับสนุน ส่งเสริมงานกิจกรรมนักเรียนของสถานศึกษา

6

งานจัดทำรายงานการศึกษาและสถิติข้อมูลต่างๆ

7
งานส่งเสริมประเพณีศาสนาและวัฒนธรรม
8

งานส่งเสริมการกีฬา

9
งานส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน
10
งานเกี่ยวกับห้องสมุดประชาชน
11
งานเกี่ยวกับแผนและวิชาการศึกษา
12

งานเกี่ยวกับนิเทศและประกันคุณภาพการศึกษา

13
งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร
14
งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
15
งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัสดุและทรัพย์สิน

ภาพกิจกรรมกองพัสดุและทรัพย์สิน

The current query has no posts. Please make sure you have published items matching your query.

ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัสดุและทรัพย์สิน

The current query has no posts. Please make sure you have published items matching your query.

เอกสารดาวน์โหลด