"เมืองท่องเที่ยวเชิงนิวเวศระดับโลก เกษตรเพิ่มมูลค่า สังคมพัฒนา ก้าวหน้าสู่เมื่องแห่งความสุข"

หน่วยงานภายใน


นางสาวเสาวลี ชูเกิด
นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ฝ่ายนโยบายและแผนงาน
      (1) งานวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน/โครงการ
      (2) งานจัดระบบข้อมูลการพัฒนา
      (3) งานประสานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น/จังหวัด
      (4) งานจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด
      (5) งานศูนย์แก้ไขปัญหาและการมีส่วนร่วมของประชาชน
      (6) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

ฝ่ายงบประมาณและเงินอุดหนุน
      (1) งานเงินอุดหนุน
      (2) งานงบประมาณและพัฒนารายได้
      (3) งานโอนงบประมาณรายจ่าย
      (4) งานแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
      (5) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

ฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ
      (1) งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
      (2) งานบริการและควบคุมดูแลระบบ
      (3) งานข้อมูลข่าวสารทั่วไปและสารสนเทศ

      (4)งานประชาสัมพันธ์อบจ.สตูล

      (5) งานควบคุม กำกับ ดูแลงานประชาสัมพันธ์ อบจ.สตูล
      (5)งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

ฝ่ายติดตามและประเมินผล
      (1) งานติดตามข้อบัญญัติงบประมาณ
      (2) งานติดตามประเมินแผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนา
      (3) งานติดตามและประเมินโครงการเงินอุดหนุน
      (4) งานวิจัยและพัฒนา
      (5) งานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการก่อน – หลัง ของ อบจ.
      (6) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

 

ข่าวประชาสัมพันธ์กองแผนและงบประมาณ

ภาพกิจกรรมกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ข่าวประชาสัมพันธ์กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

เอกสารดาวน์โหลด

ไฟล์ทดสอบ

ไฟล์ทดสอบ2

ไฟล์ทดสอบ3

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล