ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์

และงบประมาณ

นางสาวเสาวลี ชูเกิด

นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

งานเกี่ยวกับวิเคราะห์นโยบายและแผนของ อบจ.

2

งานเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ตามระเบียบคณะรัฐมนตรีกำหนด

3

งานคณะกรรมการพัฒนา อบจ.และคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนา อบจ.

4

งานจัดระบบศูนย์ข้อมูลการพัฒนา อบจ.และจังหวัด

5
งานประสานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น/จังหวัด
6

งานเกี่ยวกับการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม/ชั่วคราว

7
งานการขออนุมัติดำเนินการตามข้อบัญญัติ อบจ.
8
งานเกี่ยวกับโอนงบประมาณรายจ่าย
9

งานเกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

10

งานการตรวจติดตามการดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

11
งานตรวจติดตามการดำเนินการโครงการเงินอุดหนุน
12

งานเกี่ยวกับข้อมูลสาระสนเทศ

13
งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

ข่าวประชาสัมพันธ์กองแผนและงบประมาณ

ภาพกิจกรรมกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ข่าวประชาสัมพันธ์กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

เอกสารดาวน์โหลด

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

EnglishChinese (Simplified)MalayThai