Click Here
Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ
นางจรูญ ชมภูทอง


นางจรูญ ชุมภูทอง
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับกลาง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม

 1. งานจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน ด้านสังคม และด้านสาธารณสุขในจังหวัด
 2. งานสวัสดิการสังคมด้านสังคมสงเคราะห์ ผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลน ไร้ที่พึ่ง คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส
 3. งานส่งเสริม สนับสนุน ฝึกอบรมและเผยแพร่ ความรู้ ช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาในด้านต่างๆแก่สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
 4. งานเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมศักยภาพการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ์ทางกฎหมายด้านเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ
 5. งานป้องกันและแก้ไขปัญหานาเสพติด และบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด
 6. งานระบบการแพทย์ฉุกเฉินในท้องถิ่น
 7. งานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด
 8. งานจัดให้บำรุงรักษาสถานพยาบาลโรงพยาบาลจังหวัด
 9. งานส่งเสริม พัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
 10. งานสนับสนุนด้านสุขภาพอนามัย ควบคุม ส่งเสริม ป้องกันและรักษาโรค
 11. งานสาธารณสุขขั้นพื้นฐานและสุขภาพภาคประชาชน พัฒนาศักยภาพ อสม.
 12. งานสภาสวัสดิการสังคม อบจ.สตูล
 13. งานจัดทำแผนการส่งเสริมอาชีพประชาชนด้านการเกษตร การปศุสัตว์ การประมงการหัตกรรมและอุตสาหกรรมในเขตจังหวัด
 14. งานส่งเสริมสนับสนุนองค์ความรู้ เทคโนโลยีนวัตกรรมอื่นๆ ด้านเกษตรกร การปศุสัตว์ การประมง การหัตกรรมและอุตสาหกรรม
 15. งานสภาพัฒนาเกษตรกรรม อบจ.สตูล
 16. งานปรับปรุงบำรุงพันธุ์ การคัดพันธุ์ การขยายพันธุ์ การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช
 17. งานจัดตั้งและดูแลตลาดกลางเพื่อการเกษตร
 18. งานให้คำปรึกษาด้านการเลี้ยง รักษาสัตว์ และอาชีพด้านอื่นๆ
 19. งานส่งเสริมสนับสนุนการอาชีพของประชาชนและครัวเรือน ฝึกอบรมและพัฒนาแรงงานท้องถิ่นส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และการจัดตั้งกลุ่มอาชีพต่างๆภายในท้องถิ่น สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มอาชีพ
 20. งานบริหารจัดการชุมชนและเครือข่าย ส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งองค์กรประชาชน งานส่งเสริม พัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมขององค์กร
 21. งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมาย

ข่าวประชาสัมพันธ์กองสวัสดิการสังคม

ภาพกิจกรรมกองสวัสดิการสังคม

ข่าวประชาสัมพันธ์กองสวัสดิการสังคม

เอกสารดาวน์โหลด

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการสงเคราะห์ให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการสงเคราะห์ให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล พ.ศ.2564
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๐
ระยะเวลาขั้นตอนการสงเคราะห์ค่าพาหนะสำหรับการเดินทางของผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
ขั้นตอนการสงเคราะห์ค่าพาหนะสำหรับการเดินทางของผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล