ผู้อำนวยการ
กองสวัสดิการสังคม

นางจรูญ ชมภูทอง

นางจรูญ ชมพูทอง
นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง

กองสวัสดิการสังคม

 1. งานจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน ด้านสังคม และด้านสาธารณสุขในจังหวัด
 2. งานสวัสดิการสังคมด้านสังคมสงเคราะห์ ผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลน ไร้ที่พึ่ง คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส
 3. งานส่งเสริม สนับสนุน ฝึกอบรมและเผยแพร่ ความรู้ ช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาในด้านต่างๆแก่สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
 4. งานเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมศักยภาพการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ์ทางกฎหมายด้านเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ
 5. งานป้องกันและแก้ไขปัญหานาเสพติด และบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด
 6. งานระบบการแพทย์ฉุกเฉินในท้องถิ่น
 7. งานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด
 8. งานจัดให้บำรุงรักษาสถานพยาบาลโรงพยาบาลจังหวัด
 9. งานส่งเสริม พัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
 10. งานสนับสนุนด้านสุขภาพอนามัย ควบคุม ส่งเสริม ป้องกันและรักษาโรค
 11. งานสาธารณสุขขั้นพื้นฐานและสุขภาพภาคประชาชน พัฒนาศักยภาพ อสม.
 12. งานสภาสวัสดิการสังคม อบจ.สตูล
 13. งานจัดทำแผนการส่งเสริมอาชีพประชาชนด้านการเกษตร การปศุสัตว์ การประมงการหัตกรรมและอุตสาหกรรมในเขตจังหวัด
 14. งานส่งเสริมสนับสนุนองค์ความรู้ เทคโนโลยีนวัตกรรมอื่นๆ ด้านเกษตรกร การปศุสัตว์ การประมง การหัตกรรมและอุตสาหกรรม
 15. งานสภาพัฒนาเกษตรกรรม อบจ.สตูล
 16. งานปรับปรุงบำรุงพันธุ์ การคัดพันธุ์ การขยายพันธุ์ การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช
 17. งานจัดตั้งและดูแลตลาดกลางเพื่อการเกษตร
 18. งานให้คำปรึกษาด้านการเลี้ยง รักษาสัตว์ และอาชีพด้านอื่นๆ
 19. งานส่งเสริมสนับสนุนการอาชีพของประชาชนและครัวเรือน ฝึกอบรมและพัฒนาแรงงานท้องถิ่นส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และการจัดตั้งกลุ่มอาชีพต่างๆภายในท้องถิ่น สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มอาชีพ
 20. งานบริหารจัดการชุมชนและเครือข่าย ส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งองค์กรประชาชน งานส่งเสริม พัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมขององค์กร
 21. งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมาย

ข่าวประชาสัมพันธ์กองสวัสดิการสังคม

ภาพกิจกรรมกองสวัสดิการสังคม

ข่าวประชาสัมพันธ์กองสวัสดิการสังคม

The current query has no posts. Please make sure you have published items matching your query.