เข้าสู่ระบบ
ผอสาธา


นายมนะ โสสนุย
นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

กองสาธารณสุข

งานเกี่ยวกับวิเคราะห์นโยบายและแผนของ อบจ.

2

งานเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ตามระเบียบคณะรัฐมนตรีกำหนด

3

งานคณะกรรมการพัฒนา อบจ.และคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนา อบจ.

4

งานจัดระบบศูนย์ข้อมูลการพัฒนา อบจ.และจังหวัด

5
งานประสานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น/จังหวัด
6

งานเกี่ยวกับการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม/ชั่วคราว

7
งานการขออนุมัติดำเนินการตามข้อบัญญัติ อบจ.
8
งานเกี่ยวกับโอนงบประมาณรายจ่าย
9

งานเกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

10

งานการตรวจติดตามการดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

11
งานตรวจติดตามการดำเนินการโครงการเงินอุดหนุน
12

งานเกี่ยวกับข้อมูลสาระสนเทศ

13
งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

ข่าวประชาสัมพันธ์กองสาธารณสุข

ภาพกิจกรรมกองสาธารณสุข

ข่าวประชาสัมพันธ์กองสาธารณสุข

เอกสารดาวน์โหลด

The current query has no posts. Please make sure you have published items matching your query.