เข้าสู่ระบบ


นางนลธพรรณ สังฆโต
นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง
เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

1
งานเกี่ยวกับการประชุมสภา อบจ.
2
งานเกี่ยวกับการประชุมกรรมการต่างๆ
3
งานจัดระเบียบวาระการประชุมสภา อบจ.
4
งานจัดทำระเบียบวาระการประชุมกรรมการ
5
งานจัดทำรายงานการประชุม
6
งานติดตามผลการปฏิบัติตามมติสภา
7
งานเกี่ยวกับระเบียบและกฎหมาย
8
งานเกี่ยวกับการตั้งกระทู้ถาม
9
งานสิทธิสวัสดิการของสมาชิกสภา อบจ.
10
งานเลขานุการประธาน/รองประธาน
11
งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

สำนักเลขานุการ องค์การบริหารส่วนจังหวักดสตูล

ฝ่ายการประชุม
         (1) งานเกี่ยวกับการประชุมสภา อบจ.
         (2) งานเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการต่าง ๆของสภา อบจ.
         (3) งานจัดทำระเบียบวาระการประชุม
         (4) งานจัดทำรายงานการประชุม
         (5) งานติดตามผลการปฏิบัติตามมติของสภาอบจ. หรือกรรมการต่าง ๆ ของ อบจ.
         (6) งานเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับการประชุม
         (7) งานเกี่ยวกับการตั้งกระทู้ถาม ข้อซักถามของสภา อบจ.
         (8) งานเลขานุการประธาน/รองประธานสภาอบจ.
         (9) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

ฝ่ายกิจการสภา อบจ.
         (1) งานเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ. และนายกอบจ.
         (2) งานสิทธิสวัสดิการของสมาชิกสภา อบจ.
         (3) งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
         (4) งานระเบียบและทะเบียนประวัติสมาชิกสภา อบจ.
         (5) งานจัดทำโปรแกรมทะเบียนประวัติ
         (6) งานเกี่ยวกับการพัฒนาอบรมสมาชิกสภา อบจ.
         (7) งานติดตามผลการปฏิบัติตามมติสภา
         (8) งานประชาสัมพันธ์กิจการสภา อบจ.
         (9) งานดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
        (10) งานธุรการ งานสารบรรณ
        (11) งานการยื่นบัญชีและแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินสมาชิกสภา อบจ.
       (12) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
        (1) งานการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่น
        (2) งานติดตามผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสภา อบจ.
        (3) งานการจัดทำแผนงานต่าง ๆ
        (4) งานธุรการต้อนรับ
        (5) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

 

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักเลขานุการ

ภาพกิจกรรมสำนักงานเลขานุการฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเลขานุการฯ

เอกสารดาวน์โหลด

ไฟล์ทดสอบ

ไฟล์ทดสอบ2

ไฟล์ทดสอบ3