เลขานุการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด

นางสาวเสาวณีย์ แซ่จิว
นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง

สำนักงานเลขานุการฯ

1
งานเกี่ยวกับการประชุมสภา อบจ.
2
งานเกี่ยวกับการประชุมกรรมการต่างๆ
3
งานจัดระเบียบวาระการประชุมสภา อบจ.
4
งานจัดทำระเบียบวาระการประชุมกรรมการ
5
งานจัดทำรายงานการประชุม
6
งานติดตามผลการปฏิบัติตามมติสภา
7
งานเกี่ยวกับระเบียบและกฎหมาย
8
งานเกี่ยวกับการตั้งกระทู้ถาม
9
งานสิทธิสวัสดิการของสมาชิกสภา อบจ.
10
งานเลขานุการประธาน/รองประธาน
11
งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักเลขานุการ

ภาพกิจกรรมสำนักงานเลขานุการฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเลขานุการฯ

The current query has no posts. Please make sure you have published items matching your query.

เอกสารดาวน์โหลด