Click Here
Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ


นางสาวมัลลิกา พันธภาค
นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

สำนักปลัด อบจ.
    (1.1) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
           (1) งานบริหารงานทั่วไป
           (2) งานจัดทำแผนพัฒนาของสำนักปลัดฯ
           (3) งานเลขานุการผู้บริหาร
           (4) งานจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของสำนักปลัดฯ
           (5) งานธุรการ งานสารบรรณกลาง
           (6) งานรัฐพิธีพิธีการต่าง ๆ
           (7) งานรับรอง
           (8) งานถ่ายโอน
           (9) งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยสถานที่ราชการ
           (10) งานอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค
           (11) งานประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและงานอื่น ๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน
           (12) งานประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ
           (13) งานการยื่นบัญชีและแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินผู้บริหาร อบจ.
           (14) ราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใด
           (15) งานขับรถยนต์ ควบคุมดูแล และบำรุงรักษา
    (1.2) ฝ่ายนิติการ
           (1) งานด้านนิติการและการดำเนินคดี
           (2) งานเกี่ยวกับการตราข้อบัญญัติระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานที่ไม่ใช่ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
           (3) งานดำเนินทางนิติกรรม สัญญาและ การดำเนินการทางกฎหมาย
           (4) งานกิจการพาณิชย์การจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของ อบจ.สตูล
           (5) งานเกี่ยวกับการรับเรื่องราวร้องทุกข์ และร้องเรียน
           (6) งานให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารและส่วนราชการ ของ อบจ. เกี่ยวกับข้อกฎหมาย
           (7) งานรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
           (8) งานออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
           (9) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

     (1.3) ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
           (1) งานประชาสัมพันธ์อบจ.สตูล และงานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
           (2) งานวางแผนงานประชาสัมพันธ์ อบจ.สตูล และงานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
           (3) งานควบคุม กำกับ ดูแลงานประชาสัมพันธ์ อบจ.สตูล และงานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
           (4) งานควบคุมงานออกแบบการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และงานจัดนิทรรศการการเผยแพร่ผลงาน (แถลงข่าว)
           (5) งานควบคุม ดูแล การอนุญาตให้บริการศูนย์ข้อมูลสารสนเทศการท่องเที่ยวจังหวัดสตูลและพิพิธภัณฑ์ภาพถ่ายการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล
           (6) งานจัดทำแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
           (7) งานจัดทำแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
           (8) งานจัดทำโครงการกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
           (9) งานจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
          (10) งานสำรวจบำรุงรักษาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
          (11) งานบริหารจัดการศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอบจ.สตูล
          (12) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักปลัดฯ

ภาพกิจกรรมสำนักปลัดฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักปลัดฯ