หัวหน้าสำนักปลัดฯ

นายประพันธ์ สารานพกุล
นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

1

งานบริหารงานทั่วไป

2

งานจัดทำแผนพัฒนาของสำนักปลัดฯ

3

งานเลขานุการผู้บริหาร

4

งานจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของสำนักปลัดฯ

5
งานธุรการ งานสารบรรณกลาง
6

งานรัฐพิธี พิธีการต่าง ๆ

7
งานรับรอง
8
งานถ่ายโอน
9

งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยสถานที่ราชการ

10

งานอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค

11
งานประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและงานอื่น ๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน
12

งานประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ

13
งานการยื่นบัญชีและแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินผู้บริหาร อบจ.
14

ราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใด

15
งานขับรถยนต์ ควบคุมดูแล และบำรุงรักษา
16
งานวางแผนอัตรากำลังและรายงาน
17
งานสรรหาบุคคลเข้ารับราชการ
18
งานกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือน
19
งานดำเนินการคัดเลือกและสอบคัดเลือกข้าราชการ
20

งานสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างและต่อสัญญาจ้าง

21
งานกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือน
22

งานการบรรจุแต่งตั้ง การโอน การย้ายการรับโอน

23

งานการเลื่อนขั้นเงินเดือน

24
งานการเลื่อนระดับ
25
งานการจัดตั้งส่วนราชการ/ฝ่าย ในสังกัด อบจ.
26
งานทะเบียนประวัติและบัตร
27
งานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
28
งานประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาความดีความชอบ
29
งานเกี่ยวกับการออกจากราชการ
30
งานเสนอขอพระราชทานเครื่องราช-อิสริยาภรณ์ และประกาศเกียรติคุณ
31
งานเลขานุการ ก.จ.จ. จังหวัดสตูล
32
งานสิทธิและสวัสดิการบุคลากรของ อบจ.
33
งานรับรองเวลาราชการทวีคูณ
34
งานปรับปรุงกำหนดตำแหน่งเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการ อบจ.ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งบริหารและตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน
35
งานการรายงานข้อมูลบุคลากรทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
36
งานธุรการ สารบรรณของฝ่าย-บริหารงานบุคคล
37
งานเสนอบัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการ สมุดบันทึกเหตุการณ์-เวรยามของ อบจ.
38
งานด้านนิติการและการดำเนินคดี
39
งานเกี่ยวกับการตราข้อบัญญัติ ระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานที่ไม่ใช่ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
40
งานการดำเนินการทางวินัย การร้องทุกข์และการอุทธรณ์ ของข้าราชการ อบจ. ข้าราชการครู
41
บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง อบจ.สตูล
42
งานดำเนินทางนิติกรรม สัญญาและการดำเนินการทางกฎหมาย
43
งานกิจการพาณิชย์ การจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินของ อบจ.สตูล
44
งานเกี่ยวกับการรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน
45
งานให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารและส่วนราชการ ของ อบจ. เกี่ยวกับข้อกฎหมาย
46
งานรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
47
งานออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
48
งานประชาสัมพันธ์ อบจ.สตูล และงานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
49
งานวางแผนงานประชาสัมพันธ์ อบจ.สตูลและงานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
50
งานควบคุม กำกับ ดูแลงานประชาสัมพันธ์อบจ.สตูล และงานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
51
งานควบคุมงานออกแบบการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และงานจัดนิทรรศการการเผยแพร่ผลงาน (แถลงข่าว)
52
งานควบคุม ดูแล การอนุญาตให้บริการศูนย์ข้อมูลสารสนเทศการท่องเที่ยวจังหวัดสตูลและพิพิธภัณฑ์ภาพถ่ายการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล
53
งานจัดทำแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
54
งานจัดทำแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
55
งานจัดทำโครงการกิจกรรมส่งเสริมการ-ท่องเที่ยว
56
งานจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การ-ท่องเที่ยว
57
งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักปลัดฯ

ภาพกิจกรรมสำนักปลัดฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักปลัดฯ