Click Here
Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ


นางสาวสุภรณ์ ทองอินทร์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
รักษาราชการแทน
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

หน่วยตรวจสอบภายใน

หน่วยตรวจสอบภายใน
       (1) งานธุรการ งานสารบรรณ
       (2) งานสวัสดิการภายในหน่วยงาน
       (3) งานการตรวจสอบการเงิน/บัญชี
       (4) งานตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายทุกประเภท
       (5) งานตรวจสอบเอกสารการรับเงินทุกประเภท
       (6) งานตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการบัญชี
       (7) งานตรวจสอบการพัสดุ
       (8) งานตรวจสอบทรัพย์สินและการทำประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
       (9) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยตรวจสอบภายใน

ภาพกิจกรรมหน่วยตรวจสอบภายใน

The current query has no posts. Please make sure you have published items matching your query.

ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยตรวจสอบภายใน