เข้าสู่ระบบ

นโยบาย อบจ.สตูล

นโยบายการพัฒนา  5 ด้าน

1.นโยบายด้านการพัฒนาสังคม

    1.1 พัฒนาการศึกษา โดยมีแนวทางในการดำเนินการ ดังนี้

          1.1.1 ส่งเสริมการศึกษาทั้งสายสามัญ สายอาชีพ การศึกษานอกระบบ และศาสนา

          1.1.2 พัฒนาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ให้เป็นโรงเรียนชั้นนำของจังหวัด

         1.1.3 พัฒนาการใช้ภาษาต่างประเทศให้กับคนในจังหวัด

        1.1.4 ส่งเสริมโรงเรียนพิเศษด้านกีฬา

        1.1.5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาการศึกษา ตามศักยภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น

  1.1.6 สร้างระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างหลากหลายด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล

              1.2 ส่งเสริมการค้นคว้าและวิจัย โดยมีแนวทางในการดำเนินการ ดังนี้

      1.2.1 ส่งเสริมการค้นคว้าและวิจัยโดยชุมชน เพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาในชุมชน เช่น การวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม การผลิตและการตลาด

            1.2.2 ส่งเสริมการค้นคว้าและวิจัยเชิงลึกโดยนักวิจัยอิสระหรือสถาบันการศึกษา

2.นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

              2.1 พัฒนาสาธารณสุขประชาชน โดยมีแนวทางในการดำเนินการ ดังนี้

           2.1.1 สนับสนุนกิจกรรมของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสตูล

           2.1.2 ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน และควบคุมโรค

           2.1.3 สนับสนุนการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)โรคติดต่อหรือโรคอุบัติใหม่

           2.1.4 สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดทุกระดับ

           2.1.5 รับถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลนำร่อง เพื่อพัฒนาการให้บริการแก่ประชาชน

    2.2 พัฒนาสวัสดิการสังคม โดยมีแนวทางในการดำเนินการ ดังนี้

           2.2.1 จัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชน คนวัยทำงาน และผู้สูงอายุ

           2.2.2 สนับสนุนการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทุกเพศทุกวัย

           2.2.3 ให้การสงเคราะห์แก่ผู้ประสบภัย ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส

           2.2.4 จัดให้มีสวนสาธารณะเพื่อให้ประชาชนได้พักผ่อนหย่อนใจ

        2.3 พัฒนาการกีฬาและนันทนาการ โดยมีแนวทางในการดำเนินการ ดังนี้

           2.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาการเล่นกีฬาทุกประเภท

           2.3.2 พัฒนาบุคลากรทางด้านกีฬาทุกระดับ

           2.3.3 สนับสนุนสมาคมส่งเสริมกีฬาจังหวัด

           2.3.4 จัดการแข่งขัน สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาในจังหวัด และส่งเสริมนักกีฬาจังหวัด ในการเข้าร่วมการแข่งขัน

           2.3.5 ปรับปรุงและพัฒนาสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ได้มาตรฐาน โดยสร้าง  โรงยิมเนเซี่ยม ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา สระว่ายน้ำ และติดตั้งไฟส่องสว่างสนาม

ฟุตบอล ณ สนามกีฬา อบจ.

        2.4 ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและศาสนา โดยมีแนวทางในการดำเนินการ ดังนี้

           2.4.1 ดำรงอัตลักษณ์ความเป็นพหุวัฒนธรรมของสตูลให้คงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืน

           2.4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางศาสนาทุกศาสนา

           2.4.3 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

        2.5 พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน โดยมีแนวทางในการดำเนินการ ดังนี้

          2.5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

          2.5.2 พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

          2.5.3 ส่งเสริมภาคประชาสังคมเพื่อพัฒนาชุมชนต้นแบบเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นฐานในการสร้างเครือข่ายการพัฒนาทุกมิติ

          2.5.4 สนับสนุนกิจกรรมสตรี เยาวชน จิตอาสา และอาสาสมัครทุกประเภทเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

        2.6 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยมีแนวทางในการดำเนินการ ดังนี้

          2.6.1 ซ่อมสร้างและบำรุงรักษาถนน สะพาน ท่าเทียบเรือ ของ อบจ.ให้ได้มาตรฐาน

          2.6.2 ติดตั้งไฟส่องสว่าง สัญญาณไฟจราจร ไฟจุดเสี่ยงเพื่อเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนน

         2.6.3 สนับสนุนการขุดลอกคู คลอง และทางระบายน้ำที่ตื้นเขิน เพื่อป้องกันน้ำท่วม

         2.6.4 สนับสนุนการปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และเพื่อการอุปโภค บริโภค

         2.6.5 สนับสนุนการดำเนินโครงการสะพานอันดามันเกตเวย์ (สะพานสตูล-เปอร์ลิส)  การก่อสร้างสนามบินสตูล การก่อสร้างสะพานทุ่งริ้น-สาคร

          2.6.6 สนับสนุนเครื่องจักรกลและบุคลากรในการช่วยเหลือพัฒนาท้องถิ่นให้แก่ อปท.  อื่นๆ ในจังหวัด

3.นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

       3.1 พัฒนาเกษตรกรรม โดยมีแนวทางในการดำเนินการ ดังนี้

          3.1.1 พัฒนายกระดับการผลิต โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ประหยัดต้นทุนและเพิ่มมูลค่า   สินค้าเกษตร เช่น การผลิตปุ๋ย ระบบน้ำหยด การขยายพันธุ์พืช การทำซั้งเชือก                 

 การแปรรูปผลิตภัณฑ์

          3.1.2 ส่งเสริมการเกษตรผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกไม้มีค่าแซมเรือกสวน                 ไร่นา 1 ล้านต้น

          3.1.3 พัฒนาการเลี้ยงแพะ แกะ โคขุน ประมงน้ำจืด ประมงพื้นบ้าน และการขยายพันธุ์สัตว์

          3.1.4 พัฒนาตลาดนัดชุมชนให้มีบทบาทในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของท้องถิ่น

          3.1.5 ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า

          3.1.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพเกษตรให้มีทักษะ ความรู้ที่ทันสมัย

       3.2 พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ โดยมีแนวทางในการดำเนินการ ดังนี้

            3.2.1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงวัฒนธรรม เชิงสุขภาพ และการท่องเที่ยว

                  ชุมชน

            3.2.2 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่นิยม และได้มาตรฐาน เช่น  ปรับปรุงบ่อน้ำพุร้อนทุ่งนุ้ย          

                  ให้เป็น “สตูลออนเซ็น” ก่อสร้างศูนย์ประชุมนานาชาติ ปรับปรุงท่าเทียบเรือท่องเที่ยว

                  ปากบาราให้มีจุดจำหน่ายสินค้าของฝากที่ได้มาตรฐาน

            3.2.3 สนับสนุนการพัฒนาถ้ำภูผาเพชรให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก

            3.2.4 ใช้ศักยภาพอุทยานธรณีโลก เป็นแหล่งสร้างรายได้ชุมชน

            3.2.5 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ทักษะบุคลากรในสาขาวิชาชีพการท่องเที่ยวอย่าง

                  ต่อเนื่อง

            3.2.6 จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวให้หลากหลายตลอดทั้งปี

            3.2.7 ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทุกรูปแบบเพื่อขยายช่องทางการตลาดให้กว้างขวางขึ้น

            3.2.8 ปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ภาพถ่ายการท่องเที่ยวให้เป็นพิพิธภัณฑ์ว่าวจังหวัดสตูล

       3.3 พัฒนาอาชีพชุมชน โดยมีแนวทางในการดำเนินการ ดังนี้

          3.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพชุมชน วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ เครือข่ายต่าง ๆ เพื่อสร้าง

                  ความเข้มแข็ง

          3.3.2 ส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าชุมชนและยกระดับมาตรฐานสินค้าชุมชน(OTOP)

          3.3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพให้มีคุณภาพและเพิ่มมูลค่า

4.นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

       4.1 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีแนวทางในการดำเนินการ ดังนี้

            4.1.1 ฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งและป่าชายเลนให้อุดมสมบูรณ์

            4.1.2 ส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่

       4.2 พัฒนาสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทางในการดำเนินการ ดังนี้

         4.2.1 ส่งเสริมการจัดการขยะอันตรายในชุมชน

         4.2.2 สนับสนุนการจัดการขยะทั่วไปให้ถูกสุขลักษณะ

         4.2.3 ส่งเสริมการจัดการน้ำเสียในชุมชนและสถานประกอบการในชุมชน

5.นโยบายด้านการเมือง และการบริหารจัดการองค์กร

             5.1 พัฒนาการเมืองท้องถิ่น โดยมีแนวทางในการดำเนินการ ดังนี้

                5.1.1 ส่งเสริมการเมืองภาคประชาชน และกระบวนการประชาสังคม

                5.1.2 เสริมสร้างการพัฒนาการเมืองท้องถิ่นให้โปร่งใส สุจริต ยุติธรรม

            5.2 พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีแนวทางในการดำเนินการ ดังนี้

                   5.2.1 ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพบุคลากร สมาชิกสภา อบจ.สตูลให้มีความทันสมัย มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี ซื่อสัตย์ พร้อมต่อการให้บริการประชาชน

                  5.2.2 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและบริการประชาชน

                  5.2.3 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ปฏิบัติงานให้มีความทันสมัยพร้อมรองรับการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และคล่องตัว

                 5.2.4 สนับสนุนการทำงานที่เป็นนวัตกรรม และส่งเสริมการศึกษา เรียนรู้ของบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน

                 5.2.5 ส่งเสริมภาคประชาสังคม ประชาชน ให้มีบทบาทในการเสนอแนะ ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของ อบจ.สตูล

                5.2.6 ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของ อบจ.สตูลให้เป็นปัจจุบันในรูปแบบที่หลากหลายทันสมัย เช่น  website , Social Media