วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ อบจ.สตูล

เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศระดับโลก เกษตรยั่งยืน สังคมน่าอยู่

วิสัยทัศน์ นายก อบจ.สตูล

พัฒนาสตูลสู่เมืองน่าอยู่คู่คุณธรรม 

ด้วยความสมานฉันท์บนความหลากหลายทางเชื้อชาติศาสนา และวัฒนธรรมประเพณี 

มุ่งพัฒนาให้  “ สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน  คนมีคุณธรรม  ทันโลก  ครอบครัวอบอุ่น  

ชุมชนเข้มแข็ง  เศรษฐกิจดี  สิ่งแวดล้อมยั่งยืน 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  จะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และพัฒนาที่เป็นเลิศ

ด้านบริการและบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล ”