เข้าสู่ระบบ

อำนาจหน้าที่

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

ดาวน์โหลด [98.18 KB]


         ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ได้วิเคราะห์ภารกิจ อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2562) มาตรา 45 ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 17 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง มีภารกิจและอำนาจหน้าที่ทางด้านต่าง ๆ ดังนี้

 

1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
   (1) การจัดการและดูแลสถานีขนส่งทางบกและทางน้ำ
   (2) การสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่น
   (3) การขนส่งมวลชนและการวิศวกรรมจราจร
   (4) การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
   (5) การจัดให้มีและบำรุงทางน้ำและทางบก
   (6) การจัดให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ
   (7) การจัดให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา
   (8) การจัดให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
   (9) การจัดให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
   (10) การจัดการผังเมือง
2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
   (1) การจัดการศึกษา
   (2) การจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
   (3) การป้องกันโรค การบำบัดโรค และการจัดตั้งและบำรุงสถานพยาบาล
   (4) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรีคนชราและผู้ด้อยโอกาส
   (5) การส่งเสริมอาชีพ
  (6) การจัดให้มีและบำรุงสถานที่สำหรับการกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะ
สวนสัตว์ตลอดจนสถานที่ประชุมอบรมราษฎร
3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
   (1) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
   (2) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   (3) การจัดให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัด
   (4) การรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
   (5) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
    (1) การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และประสานการจัดทำแผนพัฒนา
จังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
   (2) การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง
   (3) การส่งเสริมการท่องเที่ยว
   (4) การพาณิชย์การส่งเสริมการลงทุน และการทำกิจการไม่ว่าจะดำเนินการเองหรือ
ร่วมกับบุคคลอื่นหรือจากสหการ
5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   (1) การคุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาป่าไม้ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   (2) การจัดตั้งและดูแลระบบบำบัดน้ำเสียรวม
   (3) การกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม
   (4) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ
6 ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
   (1) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
   (2) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
   (3) การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ
   (4) การศึกษา การทำนุบำรุงศาสนา และการส่งเสริมวัฒนธรรม
7 ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   (1) สนับสนุนสภาตำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น
   (2) สนับสนุนหรือช่วยเหลือส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการ
พัฒนาท้องถิ่น
   (3) ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาตำบลและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่น
   (4) การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภาตำบลและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่น
   (5) การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น