Click Here
Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ
ลำดับ หัวข้อ ไฟล์
1 ผลการปฏิบัติงานกิจกรรมทำหมัน การฉีดวัคซีน สุนัขและแมวในสถานที่ท่องเที่ยว(เกาะหลีเป๊ะ) ตามโครงการรักษ์เล ป่า เปิดฟ้าอันดามันสตูล ประจำปี 2563(ครั้งที่18)
2 ผลการปฏิบัติงานกิจกรรมทำหมัน การฉีดวัคซีน สุนัขและแมวในสถานที่ท่องเที่ยว(เกาะหลีเป๊ะ) ตามโครงการรักษ์เล ป่า เปิดฟ้าอันดามันสตูล ประจำปี 2562
3 สรุปผลการทำหมัน การฉีดวัคซีน สุนัขและแมว ในพื้นที่เกาะหลีเป๊ะ อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
4 จำนวนสัตว์ที่ได้รับการฉีดวัคซีน ทำหมัน ปี 62 โครงการอบจ.พบประชาชน
5 1.ด้านเกษตรกรรม
6 2.ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
7 3.ด้านการแพทย์ไทย
8 4.ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่่งแวดล้อม
9 5.ด้านศิลปกรรม
10 6.ด้านภาษาและวรรณกรรม
11 7.ด้านวัฒนธรรมและประเพณี
12 เครือข่ายสมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสตูล
13 เครือข่ายโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่จังหวัดสตูล
14 เครือข่ายโครงการท้องถิ่นไทยในพื้นที่จังหวัดสตูล
15 เครือข่ายโครงการสนับสนุนการติดตั้งทุ่นจอดเรือจุดชมปะการังธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดสตูล
16 เครือข่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบจ.สตูล
17 เครือข่ายโครงการคลองสวยน้ำใสในพื้นที่จังหวัดสตูล
18 เครือข่ายขยะอันตรายในพื้นที่จังหวัดสตูล
19 เครือข่าย อสม. จังหวัดสตูล
20 เครือข่ายสภาพัฒนาสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
21 เครือข่ายสภาพัฒนาเกษตรกรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
22 เครือข่าย สตรีจังหวัดสตูล
23 เครือข่ายกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสตูล
24 เครือข่ายว่าวสตูล
25 เครือข่ายว่าวต่างประเทศ
26 เครือข่ายผู้นำศาสนา(ศาสนาอิสลาม)
27 เครือข่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
28 เครือข่ายจิตอาสาสตูลสตรีทอาร์ต องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
29 เครือข่ายการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
30 โรงแรม ที่พัก ในพื้นที่จังหวัดสตูล ข้อมูลปี 2562
31 ข้อมูล จปฐ./ข้อมูลพื้นฐาน
32 แผนแม่บท เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
33 การประปา/การไฟฟ้า
34 เครื่องมือ เครื่องจักรกล และยานพาหนะ 58
35 โรงแรมที่พัก 58
36 โครงสร้างพื้นฐาน 58
37 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 58
38 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 58
39 ข้อมูลโรงเรียนในจังหวัีดสตูล 58
40 ข้อมูลจุดติดตั้งระบบหอเตือนภัย และอุปกรณ์เตือนภัยในพื้นที่จังงหวัดสตูล
41 ดัชนีความเชื่อมั่นประกอบธุรกิจการท่องเที่ยว ไตรมาส 3 ปี 2556
42 เครือข่าย LA21 อบจ.สตูล
43 เครือข่ายท่องเทียววิถีชิวิตชุมชนสตูล
44 เครือข่าย ทสม.จังหวัดสตูล
45 ทรัพยากรน้ำในจังหวัดสตูล
46 วิสัยทัศน์จังหวัด
47 ข้อมูลโรงเรียนในจังหวัีดสตูล
48 รูปแบบการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน
49 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
50 ลักษณะภูมิอากาศของจังหวัดสตูล
51 ลักษณะภูมิประิเทศของจังหวัดสตูล
52 ที่ตั้งและอาณาเขตจังหวัดสตูล
53 ขนาดพื้นที่ของจังหวัดสตูล
54 สถานการณ์ท่องเที่ยวจังหวัดสตูล เดือนเมษายน 55
55 สถานการณ์ท่องเที่ยวจังหวัดสตูล เดือนพฤศจิกายน 54
56 ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวในประเทศไทย 2554
57 สถานการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล เดือนกันยายน 2554
58 รายงานสถานการณ์ผลกระทบวิกฤตอุทกภัย ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2554
59 บริษัท ทัวร์ถ้ำภูผาเพชร ล่องแก่ง จ.สตูล
60 บริษัท ทัวร์นำเที่ยว จังหวัดสตูล
61 รายชื่อผู้ประกอบการห้องพักบนเกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล
62 ที่อยู่ร้านอาหารจังหวัดสตูล
63 สถานการณ์ท่องเที่ยวจังหวัดสตูล เดือนสิงหาคม 54
64 สถานที่/ที่อยู่ ผู้ประกอบการ OTOP สตูล
65 สถานการณ์ท่องเที่ยวจังหวัดสตูลประจำเดือน กรกฎาคม 2554
66 ปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
67 สถานบริการสาธารณสุข
68 ข้อมูลยาเสพติด ปี 2553
69 ข้อมูลผู้พิการและการได้รับความช่วยเหลือ
70 ชมรมผู้สูงอายุ
71 สถิติคดีอาญา 5 กลุ่ม มี.ค.53 เปรียบเทียบ มี.ค.54
72 สถิติคดีอาญา 5 กลุ่ม ก.พ.53 เปรียบเทียบ ก.พ.54
73 สถิติคดีอาญา 5 กลุ่ม ม.ค.53 เปรียบเทียบ ม.ค.54
74 สถิติคดีอาญา 5 กลุ่ม ธ.ค.52 เปรียบเทียบ ธ.ค.53
75 สถิติคดีอาญา 5 กลุ่ม พ.ย.52 เปรียบเทียบ พ.ย.53
76 สถิติคดีอาญา 5 กลุ่ม ต.ค.52 เปรียบเทียบ ต.ค.53
77 สถิติคดีอาญา 5 กลุ่ม มิ.ย.52 เปรียบเทียบ มิ.ย.53
78 สถิติคดีอาญา 5 กลุ่ม พ.ค.52 เปรียบเทียบ พ.ค.53
79 สถิติคดีอาญา 5 กลุ่ม เม.ย.52 เปรียบเทียบ เม.ย.53
80 สถิติคดีอาญา 5 กลุ่ม มี.ค.52 เปรียบเทียบ มี.ค.53
81 สถิติคดีอาญา 5 กลุ่ม ก.พ.52 เปรียบเทียบ ก.พ.53
82 สถิติคดีอาญา 5 กลุ่ม ม.ค.52 เปรียบเทียบ ม.ค.53
83 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
84 สถานการณ์ยาเสพติด
85 โรงแรมและที่พัก
86 สรุปผลการจำแนกสถานะประเภทสถานศึกษาออกเป็นระดับ ก/ข/ค/ง ปีการศึกษา 2553
ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลำดับ หัวข้อ ไฟล์
1 1.ด้านเกษตรกรรม
2 2.ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
3 3.ด้านการแพทย์ไทย
4 4.ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่่งแวดล้อม
5 5.ด้านศิลปกรรม
6 6.ด้านภาษาและวรรณกรรม
7 7.ด้านวัฒนธรรมและประเพณี
ข้อมูลเครือข่าย

ลำดับ หัวข้อ ไฟล์
1 เครือข่ายสมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสตูล
2 เครือข่ายโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่จังหวัดสตูล
3 เครือข่ายโครงการท้องถิ่นไทยในพื้นที่จังหวัดสตูล
4 เครือข่ายโครงการสนับสนุนการติดตั้งทุ่นจอดเรือจุดชมปะการังธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดสตูล
5 เครือข่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบจ.สตูล
6 เครือข่ายโครงการคลองสวยน้ำใสในพื้นที่จังหวัดสตูล
7 เครือข่ายขยะอันตรายในพื้นที่จังหวัดสตูล
8 เครือข่าย อสม. จังหวัดสตูล
9 เครือข่ายสภาพัฒนาสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
10 เครือข่ายสภาพัฒนาเกษตรกรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
11 เครือข่าย สตรีจังหวัดสตูล
12 เครือข่ายกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสตูล
13 เครือข่ายว่าวสตูล
14 เครือข่ายว่าวต่างประเทศ
15 เครือข่ายผู้นำศาสนา(ศาสนาอิสลาม)
16 เครือข่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
17 เครือข่ายจิตอาสาสตูลสตรีทอาร์ต องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
18 เครือข่ายการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
19 เครือข่าย LA21 อบจ.สตูล
20 เครือข่ายท่องเทียววิถีชิวิตชุมชนสตูล
21 เครือข่าย ทสม.จังหวัดสตูล