เข้าสู่ระบบ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบจ.สตูล

   พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.๒๕๔๐  ได้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  ๙  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๔๐  ซึ่งให้สิทธิประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการพร้อมกับการกำหนดหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐในการให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการแก่ประชาชน โดยมีเจตนารมณ์  ๓  ประการ  คือ 

          ๑.  เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ  ของรัฐ  เพื่อประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริงรวมทั้งมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารและการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐอันจะเป็นการส่งเสริมให้มีรัฐบาลที่บริหารการเมืองอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนมากยิ่งขึ้น

          ๒.  เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐไม่ต้องเปิดเผยหรืออาจไม่เปิดเผยใ้ห้ชัดเจนต่อการปฏิบัติ  โดยจำกัดเฉพาะข้อมูลข่าวสารที่หากเปิดเผยแล้วจะเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติหรือต่อประโยชน์ที่สำคัญของเอกชน

          ๓.  เพื่อคุ้มครองการรุกล้ำสิทธิส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารมีหน้าที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการแ่ก่ประชาชนที่เข้ามาตรวจดูศึกษาค้นคว้า  ขอสำเนา  ตลอดจนเผยแพร่  จำหน่้ายจ่ายแจกข้อมูลข่าวสารของราชการตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการโดยมีหน้าที่โดยสรุป  ดังนี้
          ๑.  จัดระบบข้อมูลข่าวสารตามมาตรา  ๗  มาตรา  ๙  และมาตราอื่นๆ  ที่หน่วยงานในสังกัดนั้นส่งมาให้และจัดทำบัีตรดัชนีหรือบัญชี  เพื่อให้ประชาชนสามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารได้เอง
          ๒.  จัดทำสมุดทะเบียนสำหรับผู้มาขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร
          ๓.  การทำสำเนาหรือสำเนาที่มีคำรับรองความถูกต้องสำหรับข้อมูลข่าวสารที่จัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูให้แก่ผู้ขอ
          ๔.  กรณีการขอข้อมูลข่าวสารตามมาตราอื่นๆ  ซึ่งไม่มีในศูนย์ข้อมูลข่าวสารให้ส่งคำขอไปยังหน่วยงานเจ้าของเรื่องพิจารณา
          ๕.  กรณีเป็นข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานอื่นให้แนะนำให้ไปขอ  ณ  หน่้วยงานนั้น  (มาตรา  ๑๒  วรรคแรก)
          ๖.  การประสานงาน  การแจ้งนัดหมาย  การมอบสำเนาข้อมูลข่าวสารตามข้อ  ๔  ให้แ่ก่ผู้ขอ
           ๗.  การประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

คณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

นายอดินันท์  ปากบารา 

รองนายก อบจ.สตูล กรรมการ

นางบุญยืน  รัตนชาตรี 

ปลัด อบจ.สตูล กรรมการ

นางสาวสุภรณ์  ทองอินทร์

รองปลัด อบจ.สตูล กรรมการ

นายประพันธ์  สารานพกุล 

หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.สตูล กรรมการ

นางสาวเสาวณีย์  แซ่จิว 

เลขานุการ อบจ.สตูล กรรมการ

นางเกษร  เกตุแก่น 

ผอ.กองคลัง อบจ.สตูล กรรมการ

นางนุตเราะห์   ชัยยะวิริยะ 

ผอ.กองการศึกษาฯ อบจ.สตูล  กรรมการ

นางกัลยา  สันมาแอ  

ผอ.กองพัสดุฯ อบจ.สตูล กรรมการ

นางจรูญ  ชมพูทอง 

ผอ.กองส่งเสริมฯ อบจ.สตูล กรรมการ

นายมนะ  โสสนุย

ผอ.กองสาธารณสุข

อบจ.สตูล กรรมการ

นางสาวเสาวลี  ชูเกิด 

ผอ.กองแผนฯ อบจ.สตูล กรรมการและเลขานุการ

นางนุชลักขณ์  สุขประเสริฐ 

หัวหน้าฝ่ายสถิติข้อมูลฯ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นางนุชลักขณ์  สุขประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ

นางสาวณัฐณิชาช์  อนุพงศ์ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายสมศักดิ์  เก็บกาเม็น ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์

นานนัสเซอร์ สามัญ นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ภาพกิจกรรมศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบจ.สตูล

บทความสรุปคำวินิจฉัยที่ ๑๖-๒๐ ปี พ.ศ.๒๕๖๔ [29/06/2564]
บทความสรุปคำวินิจฉัยที่ ๑๑-๑๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๔ [20/04/2564]
บทความสรุปคำวินิจฉัยที่ ๖-๑๐ ปี พ.ศ.๒๕๖๔ [20/04/2564]
บทความสรุปคำวินิจฉัยที่ ๑-๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๔ [02/02/2564]
บทความสรุปคำวินิจฉัยที่ ๕๖-๖๐ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ [23/12/2563]
1 2 3 9