คณะผู้บริหาร

นายสัมฤทธิ์   เลียงประสิทธิ์  

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

โทร 081-8962122

นายอดินันท์   ปากบารา

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล คนที่ 1

โทร 081-9845730

นายทวีศักดิ์   แก้วสลำ

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล คนที่ 2

โทร 081-5410039

นายเทิดศักดิ์   สุรภินันท์   

เลขานุการ

โทร 081-8983743

นายวิชา  นาคบรรพต

เลขานุการ

โทร 084-4636692

นายวรรโณ   เวชศาสตร์  

ที่ปรึกษานายก

โทร 087-3926324

นายกอหลี  ปัญญายาว   

ที่ปรึกษานายก

โทร 081-8989489

นางลัญจนา  ภัทรภินันท์

ที่ปรึกษานายก

โทร 093-6043493