เข้าสู่ระบบ

สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

ด.ต.สุกฤษฎิ์    มอญแก้ว

ประธานสภา อบจ.สตูล

นายศิริศักดิ์   ประทีปรัศมีกุล

รองประธานสภา อบจ.สตูล คนที่ 1

นายวิษกร   ตันติอาภรณ์

รองประธานสภา อบจ.สตูล คนที่ 2

นายมะหะหมาด   ตะฮาวัน

เลขานุการสภา อบจ.สตูล

นายวิษกร   ตันติอาภรณ์

ส.อบจ. เขต 1 อ.เมือง

ด.ต.สุกฤษฎิ์    มอญแก้ว

ส.อบจ. เขต 2 อ.เมือง

ว่าที่ ร.ต.อ.เทพชัย   มิตรเปรียญ

ส.อบจ เขต 3 อ.เมือง

นายสะอาด  หนูชูสุข

ส.อบจ เขต 4 อ.เมือง

นายอำพล  อานับ

ส.อบจ เขต 5 อ.เมือง

ร.ต.อ.ยา   ยีวา

ส.อบจ เขต 6 อ.เมือง

นายมะหะหมาด   ตะฮาวัน

ส.อบจ เขต 7 อ.เมือง

นายอะหมาด   หลงจิ

ส.อบจ เขต 8 อ.เมือง

นายอาบีดีน   แลหมัน

ส.อบจ เขต 9 อ.เมือง

นายอารีย์  ติงหวัง

ส.อบจ เขต 1 อ.ละงู

นายนิธิ   หวันสู

ส.อบจ เขต 2 อ.ละงู

นายศิริศักดิ์   ประทีปรัศมีกุล

ส.อบจ เขต 3 อ.ละงู

นายโกเมศ   จิตพิทักษ์

ส.อบจ เขต 4 อ.ละงู

นายประพันธ์   แก้วรุ่งฟ้า

ส.อบจ เขต  5 อ.ละงู

นายธงไทย   เวชศาสตร์

ส.อบจ เขต  1 อ.ควนกาหลง

พลฯ สอหมาด   มาลินี

ส.อบจ เขต  2 อ.ควนกาหลง

นายวิเชียร  บัวงาม

ส.อบจ เขต  3 อ.ควนกาหลง

นายบุรินทร์  ตาเดอิน

ส.อบจ เขต  1 อ.ควนโดน

นายอาหมาด   หลังยาหน่าย

ส.อบจ เขต  2 อ.ควนโดน

นายประเสริฐ   แซ่อึ้ง

ส.อบจ เขต  1 อ.ทุ่งหว้า

นายพลากร   เกาะกลาง

ส.อบจ เขต  2 อ.ทุ่งหว้า

นายสากีหรีม   เหมซ๊ะ

ส.อบจ เขต  1 อ.ท่าแพ

นายดาโหด   สังขาว

ส.อบจ เขต  2 อ.ท่าแพ

นายอาทิตย์  สุวรรณโณ

ส.อบจ เขต  1 อ.มะนัง