เข้าสู่ระบบ

หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

นางสาวสุภรณ์  ทองอินทร์

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล รักษาราชการแทน

ลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

โทร 082-8328989

นางสาวสุภรณ์  ทองอินทร์

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

โทร 082-8328989

 

 

ผู้อำนวยการกอง

         นายประพันธ์  สารานพกุล

                หัวหน้าสำนักปลัดฯ

             โทร 088- 7854386

นายสุพจน์ นเรนทราช

นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 

รักษาราชการแทน

เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นางเกษร  เกตุแก่น  

ผู้อำนวยการกองคลัง

                    โทร 081-7380640

นายปราโมทย์  หมาดทิ้ง 

ผู้อำนวยการกองช่าง

                     โทร 089-466664

นายมนะ  โสสนุย

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

   โทร 088-7829596

นางสาวเสาวลี  ชูเกิด 

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์

และงบประมาณ

โทร 080-5459296

นางนุตเราะห์  ชัยยะวิริยะ 

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ศาสนาและวัฒนธรรม

                    โทร 089-6537200

นางจรูญ  ชุมภูทอง

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

                      โทร 089-5513186

นางกัลยา  สันมาแอ

ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

โทร 081-7197764

นางสาวขนิษฐา  อ่อนประเสริฐ

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

โทร –

 

 

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

EnglishChinese (Simplified)MalayThai