หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

นางบุญยืน  รัตนชาตรี

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

 

 

 

 

นางสุภรณ์  ทองอินทร์

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

ผู้อำนวยการกอง

นายประพันธ์  สาราณนพกุล

หัวหน้าสำนักปลัดฯ

นางสาวเสาวนีย์  แซ่จิว 

เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ

นางเกษร  เกตุแก่น  

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางเสาวลี  ชูเกิด 

ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ

 

 

 

 

– 

ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

นายปราโมทย์  หมาดทิ้ง 

ผู้อำนวยการกองช่าง

นางนุตเราะห์  ชัยยะวิริยะ 

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ศาสนาและวัฒนธรรม

นางจรูญ  ชมพูทอง

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นายมนะ  โสสนุย

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

 

 

 

 

– 

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

 

 

 

 

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน