เข้าสู่ระบบ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
การติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
ประกาศ นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ียง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจำปี พ.ศ.2565
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566