Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเชิงพื้นที่ (SDG Localisation) ผ่านทางระบบประชุมทางไกล

วันที่ 16 มีนคม 2565 นายสัมฤทธิ์  เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล มอบให้ นางบุญเรียม  มากนวล นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และนโยบาย เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเชิงพื้นที่ (SDG Localisation)  ผ่านทางระบบประชุมทางโกล (Zo0m Webinar) ในเวลา 09.00 น. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs ให้หน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ รวมถึงเพื่อหารือแลกเปลี่ยนและติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อน SDG โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการชับเคลื่อน SDGs ในระดับพื้นที่ทั่วประเทศ ครอบคลุมพื้นที่ ๗๗ จังหวัด เพื่อให้การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเชิงพื้นที่ (SDG Localisation) และเสริมสร้างศักยภาพและองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) รวมถึงเพื่อหารือแลกเปลีอนและติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อน SDG

Leave a Comment