Click Here
Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ครั้งที่ 8/2564

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ชั้น 2 นายทวีศักดิ์ แก้วสลำ รองนายก อบจ.สตูล เป็นประธานการ

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
เห็นชอบให้การสนับสนุนเครื่องอุปโภค-บริโภค (ถุงยังชีพ)เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่กักตัวที่บ้าน( HQ)ตามที่ทีมสำรวจและจัดเก็บข้อมูลประชาชนได้สำรวจในแต่ละพื้นที่ รวม 476 ราย
# กองสวัสดิการสังคม

Leave a Comment