Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

11 เดือน พฤศจิกายน 2564​ ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าฝ่ายในสังกัดฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ครั้งที่ 9/2564

วันที่ 11 เดือน พฤศจิกายน 2564​ เวลา 9.30 น.ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
(ชั้น​ 4) นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายก อบจ.สตูลจัด ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าฝ่ายในสังกัดฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ครั้งที่ 9/2564 เพื่อติดตามการทำงานของแต่ละกอง/ฝ่าย เพื่อให้การทำงานเป็นไปตามนโยบาย ของผู้บริหาร #ซึ่งในระเบียบวาระที่ เรื่องเพื่อทราบ/พิจารณา
1. เรื่อง การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
(สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด)
2. เรื่อง ระเบียบ/หนังสือสั่งการ/เรื่องหารือของส่วนราชการในสังกัดฯ
3. เรื่อง การรายงานการรับ – จ่ายเงิน (กองคลัง​)
4. เรื่อง การติดตามโครงการต่ำเนินงานตามรายไตรมาส (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
5. เรื่อง รายงานโตรงการตกค้างของปีก่อนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ (กองพัสดุและทรัพย์สิน)
และเรื่องติดตามงาน***เรื่อง ถังไฟเบอร์กลาส (กองพัสดุและทรัพย์สิน)
//ทั้งนี้เพื่อเป็นการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ของแต่ละกองฝ่าย และรายงานแผนการดำเนินงานให้ที่ประชุมได้รับทราบ และปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน//
…………………..

Leave a Comment