Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระเจดีย์ หรือพระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัด เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 นางสาวสุภรณ์ ทองอินทร์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระเจดีย์ หรือพระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัด เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565
ณ วัดชนาธิปเฉลิม (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล โดยพระครูกิตติคุณาทร รองเจ้าคณะจังหวัดสตูล เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายชาตรี ณ ถลาง ปลัดจังหวัดสตูล เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ทั้งนี้ เพื่อบำรุงขวัญและกำลังใจให้พุทธศาสนิกชนที่เป็นพสกนิกรภายใต้พระบรมโพธิสมภาร ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

Leave a Comment