Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 13.00น. กองแผนฯ โดยฝ่ายแผนฯ จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/2564 โดยนายสัมฤทธิ์  เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อพิจารณา การจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562 (เพิ่มเติมฉบับที่ 6/2564) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ชั้น 2

Leave a Comment