Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้การสงเคราะห์ความช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้จังหวัดสตูล ครั้งที่ 2/ 2566

วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. นางสาวสุภรณ์ ทองอินทร์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้การสงเคราะห์ความช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้จังหวัดสตูล ครั้งที่ 2/ 2566 เพื่อพิจารณาให้การสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ จำนวน 34 ราย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ชั้น 2
# กองสวัสดิการสังคม

Leave a Comment