Click Here
Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

จ้างจ้างพิมพ์ปกพร้อมเข้าเล่มหนังสือแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส่ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านประกาศ

Leave a Comment