เข้าสู่ระบบ
  • ค้นหารายหมวดหมู่:

คำสั่ง แต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในกองหรือส่วนราชการนั้นตามลำดับ รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสตูล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงาน ที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ พ.ศ. 2564

ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสตูล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สายงานการสอน ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.จ. รับรอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

EnglishChinese (Simplified)MalayThai