เข้าสู่ระบบ
  • ค้นหารายหมวดหมู่:

ภาพกิจกรรมกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

วันที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น.ฝ่ายสถิติฯ จัดประชุมคณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบจ.สตูล เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบจ.สตูล (พ.ศ.2566-2570)