เข้าสู่ระบบ
  • ค้นหารายหมวดหมู่:

ประกาศ ก.จ.จ. จังหวัดสตูล เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ กำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี สำหรับข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ อบจ.สตูล พ.ศ. 2558

ประกาศ ก.จ.จ. จังหวัดสตูล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการ อบจ. ตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ. 2561

EnglishChinese (Simplified)MalayThai