Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

รายได้ – รายจ่าย และตัวชี้วัดเศรษฐกิจครัวเรือนภาคการเกษตรในจังหวัดสตูล

ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2563

Leave a Comment