Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

สถิติข้อมูลคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ จำแนกตามประเภทความพิการ และเพศ จังหวัดสตูล

ที่มา: สำนักงานสถิติแหห่งชาติ

Leave a Comment