เข้าสู่ระบบ
  • ค้นหารายหมวดหมู่:

ประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น ประชาชนและผู้รับบริการ ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่าง ข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม กลไก การบังคับใช้ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. …

ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างในระดับเดียวกัน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสตูล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา พ.ศ. 2565

ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสตูล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565

การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ของ อบจ.สตูล ปี 2564 (ด้านการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้บุคลากรมีความสุข มีความพึงพอใจและมีแรงจูงใจในการทำงาน)

EnglishChinese (Simplified)MalayThai