Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ
  • ค้นหารายหมวดหมู่:

อบจ.สตูล ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการบริหารจัดการแพลตฟอร์ม Satun e-Market และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ขับเคลื่อนการพัฒนาแพลตฟอร์ม Satun e-Market เพื่อให้เกิดความยั่งยืน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 “กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล”

อบจ.สตูล จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินงานของสภาพัฒนาเกษตรกรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/2567” ภายใต้โครงการขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการสงเคราะห์ให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการสงเคราะห์ให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล พ.ศ.2564