เข้าสู่ระบบ
  • ค้นหารายหมวดหมู่:

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา ๒๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕

รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง

EnglishChinese (Simplified)MalayThai