Click Here
Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ
  • ค้นหารายหมวดหมู่:

ประกาศ อบจ.สตูล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เข้ารับการเลือกสรร วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบที่เกี่ยวกับการเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัด อบจ.สตูล

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเลือกสรรบุคคล(ผู้พิการ) เพื่อเป็นพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (กรณีเกษียณอายุราชการ)

ประกาศผลการรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (กรณีเกษียณอายุราชการ) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล