เข้าสู่ระบบ
  • ค้นหารายหมวดหมู่:

ประกาศ ก.จ.จ. สตูล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พ.ศ. 2566

ประกาศ ก.จ.จ. สตูล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566

รวมมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการ การกำหนดตำแหน่ง การคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง อัตราเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น ข้าราชการและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด