Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ
  • ค้นหารายหมวดหมู่:

ประกาศ ก.จ.จ.สตูล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดอบจ.ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2567

ประกาศ ก.จ.จ. สตูล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พ.ศ. 2566

ประกาศ ก.จ.จ. สตูล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566

รวมมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการ การกำหนดตำแหน่ง การคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง อัตราเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น ข้าราชการและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด