เข้าสู่ระบบ
  • ค้นหารายหมวดหมู่:

ภาพกิจกรรมกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
satunpao

17 กรกฎาคม 2566 นางสาวเสาวลี ชูเกิด ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ประชุมข้าราชการ และพนักงาน ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 เพื่อชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุม อบจ.สตูล ชั้น 2

ภาพกิจกรรมกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
satunpao

8 มิถุนายน 2566 นางสาวเสาวลี ชูเกิด ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ประชุมข้าราชการ และพนักงาน ประจำเดือน ตุ เพื่อชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติงาน   ณ ห้องกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  อบจ.สตูล ชั้น3

ภาพกิจกรรม อบจ.สตูล
satunpao

ประธานพิธีปิดโครงการพัฒนาความรู้และทักษะทางเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 หลักสูตรเทคนิคการสร้างเอกสารแบบมืออาชีพด้วย Microsoft Office (Word,Excel,PowerPoint)

ภาพกิจกรรมกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

24-25 พฤศจิกายน 2565 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการจัดทำและวางซั้งเชือกเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล