Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ
  • ค้นหารายหมวดหมู่:

ภาพกิจกรรม อบจ.สตูล
กองสวัสดิการสังคม

จัดทำบันทึก ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการจัดการซั้งเชือกเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทะเลชายฝั่งระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล สำนักงานประมงจังหวัดสตูล และเครือข่ายประมงพื้นบ้านที่ติดชายฝั่งทะเลของจังหวัดสตูล