เข้าสู่ระบบ
  • ค้นหารายหมวดหมู่:

คำสั่ง แต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในกองหรือส่วนราชการนั้นตามลำดับ รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล