เข้าสู่ระบบ
  • ค้นหารายหมวดหมู่:

ภาพกิจกรรม อบจ.สตูล
satunpao

วันที่ 27 กันยายน 2564 มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ที่จำเป็น (ถุงยังชีพ) แก่ประชาชนที่ประสบภาวะยากลำบากในการดำรงชีพ ณ อาคาร​อเนกประสงค์​ หมู่​ 5​ บ้าน​สะพานวา ต.ป่าแก่​บ่อหิน​ อ.ทุ่งหว้า

ภาพกิจกรรม อบจ.สตูล
satunpao

วันที่ 27 กันยายน 2564 มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ที่จำเป็น (ถุงยังชีพ) แก่ประชาชนที่ประสบภาวะยากลำบากในการดำรงชีพ ณ​ มัสยิดอูบูดียะห์ หมู่ที่ 4 บ้านควนโต๊ะเหลง ต.ควนโดน อ.ควนโดน

ภาพกิจกรรม อบจ.สตูล
satunpao

วันที่ 24 กันยายน 2564 ลงพื้นที่ร่วมเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจ จนท.ผู้ปฏิบัติงาน LQ ณ ศูนย์ปฎิบัติการควบคุมโรคหมู่บ้าน รร.บ้านทุ่งตำเสา ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง

ภาพกิจกรรม อบจ.สตูล
satunpao

วันที่ 23 กันยายน 2564 ประชุมประชาคม เพื่อพิจารณาจุดวางซั้งเชือก โครงการจัดทำและวางซั้งเชือกเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลเพื่อระดมความคิดเห็น

ภาพกิจกรรม อบจ.สตูล
satunpao

วันที่ 23 กันยายน 2564 ระชุมประชาคม เพื่อพิจารณาจุดวางซั้งเชือก โครงการจัดทำและวางซั้งเชือกเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลเพื่อระดมความคิดเห็น

EnglishChinese (Simplified)MalayThai